مقایسه آمار ثبت نام دکتری تخصصی 96 با دکتری تخصصی 94 و 95 به تفکیک گروه های آزمایشی

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 94 به تفکیک

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 95 به تفکیک

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 96 به تفکیک


آمار ثبت نام دکتری تخصصی 94 به تفکیک

تعداد کل :  201 هزار و 335 نفر
علوم انسانی: 90 هزار و 899 نفر
فنی و مهندسی: 40 هزار و 185 نفر
علوم پایه: 28 هزار و 770 نفر
کشاورزی و منابع طبیعی: 17 هزار و 273 نفر
زبان: 13 هزار و 491 نفر
هنر: 8 هزار و 710 نفر
دامپزشکی: 2 هزار و 7 نفر

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 95 به تفکیک

تعداد کل :  158 هزار و 94 نفر
 علوم انسانی: 80 هزار و 515 نفر
 فنی و مهندسی: 31 هزار و 801 نفر
 علوم پایه: 20 هزار و 612 نفر
 کشاورزی و منابع طبیعی: 11 هزار و 854 نفر
 هنر: 7 هزار و 497 نفر
 زبان: 4 هزار و 398 نفر
 دامپزشکی: 1 هزار و 417 نفر

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 96 به تفکیک

تعداد کل  :  260 هزار و 83 نفر
علوم انسانی: 149 هزار و 221 نفر
فنی و مهندسی: 48 هزار و 759 نفر
علوم پایه: 24 هزار و 994 نفر
کشاورزی و منابع طبیعی: 14 هزار و 928 نفر
هنر: 13 هزار و 872 نفر
زبان: 6 هزار و 78 نفر
دامپزشکی: 2 هزار و 231 نفر