پروژه استخراج داده ها از وب و نمایش به صورت گراف (کد پروژه 1322)

تاریخ ثبت :
03 آبان 1397
ثبت کننده :
4.2
امتیاز
100,000 تومان

چکیده پروژه : پروژه استخراج داده ها از وب و نمایش به صورت گراف (کد پروژه 1322)

درواﻗﻊاﯾﻦﭘﺮوژهﯾﺧﺰﻧﺪهوبﻣﺑﺎﺷﺪﮐﻪاﻃﻼﻋﺎﺗراازوبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﻣﺧﻮاﻧﺪوآناﻃﻼﻋﺎتﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﺑﯿﻦﺳﺎﯾﺖﻫﺎوارﺗﺒﺎطدرونﺳﺎﯾﺘﺑﯿﻦﻟﯿﻨﮏﻫﺎیﯾﺳﺎﯾﺖو..ﻫﺴﺘﻨﺪراﺑﻪﺻﻮرتﮔﺮافﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣدﻫﺪ. واﮐﺸاﻃﻼﻋﺎتازﺳﺎﯾﺖﻫﺎودﺳﺘﻪﺑﻨﺪیاﯾﻦﻧﯿﺎزﻫﺎﺑﻪﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎوﺗﻮاﺑﻊﻣﺨﺘﻠﻔداردﮐﻪدرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮوﺟﻣﻮردﻧﻈﺮراﺑﻪﻣﺎﺑﺪﻫﺪ. اﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪازﻻﯾﻪﻫﺎوﯾﺎﺳﻄﺢﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻔﺗﺸﯿﻞﺷﺪهاوﻟﻦﺳﻄﺢﺑﺮایﺑﺮرﺳارﺗﺒﺎطﺑﯿﻦﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬاﺳﺖﮐﻪﻫﺮﻟﯿﻨﮑﮐﻪﮐﺎرﺑﺮواردﮐﺮدهﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪهﯾﺳﺎﯾﺖﻣﺑﺎﺷﺪدرﺳﻄﺢاولﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻣﮐﻨﯿﻢﮐﻪآﯾﺎاﯾﻦﺳﺎﯾﺖﻫﺎﺑﺎﻫﻢدرارﺗﺒﺎطﻫﺴﺘﻨﺪﯾﺎﻧﻪ)ﯾﻌﻨﻣﺜﻼدرﺳﺎﯾﺖxﻟﯿﻨﮑوﺟﻮدداردﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎﯾﺖyرﺟﻮعﮐﻨﺪ(ازاﯾﻦﻻﯾﻪﻫﺮﮐﺪامازﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽﮐﻪﮐﺎرﺑﺮواردﮐﺮدهﻫﻤﺎنﻧﻮدﻫﺎیﻣﺎراﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪواﮔﺮﺳﺎﯾﺖﻫﺎیاﯾﻦﻟﯿﻨﮏﻫﺎﺑﺎﻫﻢدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﮕﺎهازﺳﺎﯾﺖﻣﺒﺪاﯾﺎﻟﺑﻪﺑﻌﺪیرﺳﻢﻣ ﺷﻮد.

پروژه های مشابه

توضیحات پروژه : پروژه استخراج داده ها از وب و نمایش به صورت گراف (کد پروژه 1322)

ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎیوبﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮیﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪوبﺳﺎﯾﺖﻫﺎراﺑﻪﺻﻮرتﻣﺮﺗﺐوﺳﻠﺴﻪﻣﺮاﺗﺒﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی واﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎراﻣﻮردﭘﺮدازشﻗﺮارﻣیدﻫﻨﺪ. ﺧﺰﻧﺪه وبﺑﻪﺷﻞﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻔﺗﻌﺮﯾﻒﻣﺷﻮدﮐﻪﺑﺮﺧازآنﻫﺎﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎیوب،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزانﺧﻮدﮐﺎر،رﺑﺎتﻫﺎیﻧﺮماﻓﺰارﺧﻮدﮐﺎر،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎیFAOFو..راﺷﺎﻣﻞﻣﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎتودادهﻫﺎﯾﯽﮐﻪﻫﺮﺧﺰﻧﺪهوبازوبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﺟﻤﻊآوریﻣﮐﻨﺪﺑﺴﺘﮕﺑﻪآنﻫﺪﻓدارد ﮐﻪآنﺧﺰﻧﺪهﺑﺮایآنﻃﺮاﺣﺷﺪه. اﺟﺮایﻫﺮﺧﺰﻧﺪهوبﯾﻓﺮاﯾﻨﺪﭼﺎﻟﺸاﺳﺖ.ﺳﺮﻋﺖﺧﺰﯾﺪندروبﺗﻨﻬﺎﺑﻪﺳﺮﻋﺖاﯾﻨﺘﺮﻧﺖﻣﺘﺼﻞﺑﻪ آنﺧﺰﻧﺪهواﺑﺴﺘﻪﻧﻤﺑﺎﺷﺪﺑﻠﻪﺑﻪﻋﻮاﻣﻠازﻗﺒﯿﻞﺳﺮﻋﺖﺳﺎﯾﺘﮐﻪﺑﺎﯾﺪﻣﻮردﺑﺮرﺳوﭘﺮدازشﻗﺮارﮔﯿﺮد و... ﺑﺴﺘﮕدارد. ﻫﺮﺧﺰﻧﺪهﭘﺲازﺟﻤﻊآوریاﻃﻼﻋﺎتازﺟﻤﻠﻪﻣﺘﻦﯾﺎﻟﯿﻨﮏﻫﺎیآنﺳﺎﯾﺖرادرﯾ ﭘﺎﯾﺎهدادهایﮐﻪﺑﺮاﺳﺎسوﻇﺎﯾﻒآنﺧﺰﻧﺪهﻃﺮاحی ﺷﺪهاﺳﺖدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی می ﮐﻨﺪ. وقتی ﺧﺰﻧﺪه وبﻗﺼﺪﺑﺎزﺑﯿﻨی وبﺳﺎﯾﺖراداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪدرﺧﻮاﺳﺘ ﺑﺮای وبﺳﺮوریﮐﻪﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﺮرویآنﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻓﺮﺳﺘﺪودرﺧﻮاﺳﺖﻣﮐﻨﺪﮐﻪﺻﻔﺤﺎتآنوبﺳﺎﯾﺖدراﺧﺘﯿﺎرشﻗﺮار ﺑﯿﺮدﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻣﺮورﮔﺮﮐﻪدرﺧﻮاﺳﺖﺻﻔﺤﺎتوﺑﯽﮐﻪﺷﻤﺎﻗﺼﺪﻣﺸﺎﻫﺪهآنﻫﺎرادارﯾﺪراﻣﮐﻨﺪﺑﺎاﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﮐﻪﭼﯿﺰیﮐﻪﺧﺰﻧﺪهوبدرﯾﺎﻓﺖﻣﮐﻨﺪﯾﮐﺪlmthﺳﺎدهﺑﺪونﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪﮔﺮاﻓﯿﻣﺑﺎﺷﺪ.
0

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به: پروژه استخراج داده ها از وب و نمایش به صورت گراف (کد پروژه 1322)

4.2 از 5 ( 0 نفر )
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

مشخصات پروژه

مقطع تحصیلی :
نوع پروژه :
تعداد صفحات فایل pdf :
۵۱ دارای فایل ورد
حجم فایل اصلی :
39.56 MB
فایل ورد دارد؟
سورس کد به صورت فایل مجزا دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
کد ها در داخل داکیومنت توضیح داده شده است ؟
فایل pdf دارد ؟
پشتیبانی دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
رضا اميني مدت زمان عضویت در نمره الف :۶ ماه
0.0
0 total
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 
4.8
Votes : 23