چکیده پروژه : پروژه بررسی نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق (کد پروژه 1339)

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق شهرستان قوچان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق شهرستان قوچان می باشد که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل اند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 50 نفر انتخاب گردید. داده های این تحقیق با استفاده از مقیاس نگرش به ازدواج براتن و روزن (1998)، مقیاس نگرش به طلاق ﻛﻴﻨﺎبرد و ﺟﺮارد (1986) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1996) می باشد. فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و ضريب همبستگي پيرسون و با كمك نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج تجزیه تحلیل آماری نشان داد که در مجموع دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های طلاق در مقایسه با دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی نگرش مثبت تری به ازدواج، طلاق و هوش هیجانی دارند. نتایج نشان می دهد که برای بهبود وضعیت این دانش آموزان باید مسئولان و مدیران و برنامه ریزان در حوزه آموزش و پرورش برنامه ها و شرایطی را فراهم نمایند که شرايط زندگي فردي و اجتماعي این دانش آموزان بهبود یابد. برنامه هایی که سلامت روان و بهداشت این انش آموزان را در پی داشته باشد.

پروژه های مشابه

توضیحات پروژه : پروژه بررسی نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق (کد پروژه 1339)

مسألۀ ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم بشری در طول تاریخ بوده است، به همین دلیل به این مسأله علاوه بر ادیان و مذاهب، رشته‌های علوم انسانی مانند جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، روان‌شناسی و ... نیز توجه کرده‌اند. با توجه به اهمیت نهاد خانواده، هر گونه تغییر و تحول در جامعه، نهاد خانواده را نیز تغییر خواهد داد. افزایش سن ازدواج دختران و رواج پدیدۀ تجرد در آنان ازجمله تحولاتی است که به‌دنبال تغییرات کلان در سطح جامعه ایجاد شده است (نیکخواه، فانی و اصغرپور ماسوله، 1396: 101). ازدواج از مهم ترین رسوم معمول در تمام جوامع است که به‌دلیل نقش مهم آن در فراهم‌کردن ساختار و زیربنای تشکیل خانواده و گسترش نسل، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین نوع ارتباط معرفی‌ شده است (هیگنز و همکاران، 2002).آﻣﺎر رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻃﻼق و ﺗﻌﺪاد روزاﻓﺰون ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق از سال 1970 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﻢ و ﭘﺬﻳﺮش ﻃﻼق ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. نقش ازدواج در هماهنگ کردن زندگی اجتماعی کمرنگ شده و تعداد زیادی از ﻛﻮدﻛﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻃﻼق ﻳﻚ روﻳﺪاد ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده با ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ (اﻟﺪار-اوﻳﺪان ، ﺣﺎجﻳﺤﻴﻲ و ﮔﺮﻳﻨﺒـﺎم ، 2009). ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﻨﻪ داري در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺴﺘﻪ روي ﻛﻮدﻛﺎن انجام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺣﺘﻲ ﻓﻜﺮي اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي از ﻫﻢ گسیخته داراي ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، اجتماعی و رﻓﺘﺎري ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ (ﻣﺤﻤﻮدي، 1383). ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻼق واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ (خوشابی، 1379). اﻣﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻲ اﻧﻮاع ﻫﻮش ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻴﺰان اﺛﺮات روان آن در آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ازدواج و ﻃﻼق اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ روز ﺑﻪ روز ازدواج ﻫﺎي ﻧﺎﺷﺎد ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻮش در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ (رقیبی و قره چاهی، 1392: 124). ﻫﺮﻧﺴﺘﺎﻳﻦ (1994) نشان داد ﻛﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش و ﻃﻼق در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ازدواج وﺟﻮد دارد. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻃﻼق در ﻃﻮل 5 ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ازدواج ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ 100 ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 100، 28درﺻﺪ است و ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ 130 یا بالاتر 9 درصد است (درونکر ، 2000). همانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زوﺟﻴﻦ و ﻃﻼق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ (رقیبی و قره چاهی، 1392: 124). به نظر می رسد بین دانش آموزان در خانواده های طلاق و عادی در نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی تفاوت وجود دارد. در این راستا بر آن شدیم تا در پژوهشی به بررسی نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق بپردازیم.
0

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به: پروژه بررسی نگرش به ازدواج و طلاق و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر دبیرستان در خانواده های عادی و طلاق (کد پروژه 1339)

4.1 از 5 ( 0 نفر )
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

مشخصات پروژه

مقطع تحصیلی :
نوع پروژه :
حجم فایل اصلی :
0.32 MB
فایل ورد دارد؟
سورس کد به صورت فایل مجزا دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
کد ها در داخل داکیومنت توضیح داده شده است ؟
فایل pdf دارد ؟
پشتیبانی دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
superAdmin مدت زمان عضویت در نمره الف :۶ ماه
0.0
0 total
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 
4.8
Votes : 23