چکیده پروژه : انواع روش های بازاریابی محصولات شیمیایی و غذایی (کد پروژه 210)

ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻋﻠﻢ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﻀﯽ از دروس رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، وارد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﯾﺮان ﺷﺪ. در آن زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را «ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ» ﺗﺮﺟﻤﻪ کردند، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد، ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﻮارد ﺑﺎزارﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎزارﺳﻨﺠﯽ، ﺑﺎزارداري، ﺑﺎزارﺳﺎزي، ﺑﺎزارﮔﺮدي، ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ، ﺑﺎزارﮐﺎﻫﯽ، ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺎﯾﺪ «اﻣﻮر ﺑﺎزار» ﺗﺮﺟﻤﻪ مناسب‌تری ﺑﺮاي اﯾﻦ واژه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وارد ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﺷـﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺪون ﺷﮏ آن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ \"رﻗﺎﺑﺖ\" اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻧﺤﺼﺎري ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺑﺎرز آن ﮐﻤﺒـﻮد ﻋﺮﺿه و ﻓﺮاوانی تقاﺿﺎ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ می‌شویم ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼهﻫﺎي آن ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻮازي ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد

پروژه های مشابه

توضیحات پروژه : انواع روش های بازاریابی محصولات شیمیایی و غذایی (کد پروژه 210)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم آن در اﯾﺮان وﺟـﻮد دارد. اﻏﻠﺐ اﻓﺮادي ﮐـﻪ در اﯾﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎبی خلاص ﺷـﺪن از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد، آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و پس از ﻓـﺮوش محصول و ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺿﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻞﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ فرصت‌های ﺳﻮدآور اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺎ اراﯾﻪ راه ﺣﻞﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارزش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻌﺎلیت می‌کنند در ﺑﺎزار ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزارﯾﺎبی دارﻧﺪ.
0

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به: انواع روش های بازاریابی محصولات شیمیایی و غذایی (کد پروژه 210)

4.8 از 5 ( 42 نفر )
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

مشخصات پروژه

مقطع تحصیلی :
نوع پروژه :
تعداد صفحات فایل pdf :
130 دارای فایل ورد
حجم فایل اصلی :
3.16 MB
فایل ورد دارد؟
سورس کد به صورت فایل مجزا دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
کد ها در داخل داکیومنت توضیح داده شده است ؟
فایل pdf دارد ؟
پشتیبانی دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
ام البنين حجتي مدت زمان عضویت در نمره الف :۶ ماه
4.2
42 total
5 16 
4 17 
3 9 
2 0 
1 0 
4.8
Votes : 23