چکیده پروژه : روش رنگ سنجی و الکتروشیمیایی با استفاده از بیوسنسور الکتروشیمایی برای تشخیص بیماری سرطان (کد پروژه 257)

در این گزارش دو روش رنگ سنجی و الکتروشیمیایی برای تشخیص بیماری سرطان مورد بررسی قرار گرفته است.با ساخت یک بیو سنسور الکترو شیمیایی از طریق آپتامرهای خاص سلول و نانو موادی همچون نانوتیوب کربنی(CNTs) ،گرافن(GR) ،گلوکزاکسیداز(GOX) ،گرافن اکساید(GO) ،ترکیب همین _ گرافن(H-GN) و نانوذرات کاتالیستی، روی سطح الکترود کربن شیشه ای(GCE) ، روش الکتروشیمیایی به منظور تشخیص بیماری سرطان مورد بررسی قرارمی گیرد. تغییررنگ ناشی از مقدار کمی سلول هدف درمحلول حاوی سلول هدف و آپتامر خاص سلول و نانومواد نامبرده شده به وضوح با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

پروژه های مشابه

توضیحات پروژه : روش رنگ سنجی و الکتروشیمیایی با استفاده از بیوسنسور الکتروشیمایی برای تشخیص بیماری سرطان (کد پروژه 257)

ﺳﻠﻮل واﺣﺪ اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ حیات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﺴﻪ اي اﺳﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ها، اﺳﻴﺪﻫاي ﭼﺮب، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﻣﺎده ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم دي ان اي(DNA). ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ و زﻣﺎن ﻣﺮگ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .درﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻮان ازﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎمه ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺪن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ . ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و رﺷﺪ ﻋﺎدي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ، ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﻠﻮل از اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮده اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻣﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.اﮔﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ لایه اي ﻣﺤﺪود ﺧﺘﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎو ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﺧﻮش ﺧﻴﻢ (ﻏﻴﺮﺳﺮﻃﺎﻧﻲ) اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن و اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه میﺷﻮد. ازﺑﺮﺧﻲاﺷﻜﺎل ﺳﺮﻃﺎنﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮبافت ﻫﺎي ﺑﺪن، ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ، ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
0

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به: روش رنگ سنجی و الکتروشیمیایی با استفاده از بیوسنسور الکتروشیمایی برای تشخیص بیماری سرطان (کد پروژه 257)

4.2 از 5 ( 38 نفر )
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

مشخصات پروژه

مقطع تحصیلی :
نوع پروژه :
حجم فایل اصلی :
10.31 MB
فایل ورد دارد؟
سورس کد به صورت فایل مجزا دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
کد ها در داخل داکیومنت توضیح داده شده است ؟
فایل pdf دارد ؟
پشتیبانی دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
محمود(آريا)ناصري علي آبادي مدت زمان عضویت در نمره الف :۶ ماه
3.9
38 total
5 12 
4 11 
3 15 
2 0 
1 0 
4.8
Votes : 23